Dmitriy Karfagenskiy

WeatherAlpha demo

motion

Flash demo for WeatherAlpha, a weather-based advertising startup.